PRIVACY VERKLARING COMMS B.V.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor COMMS B.V. van groot belang. Hierbij houdt COMMS B.V. zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring licht COMMS B.V. toe op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Verwerking van uw persoonsgegevens
COMMS B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat COMMS. B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. COMMS B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

2. De verwerkingsdoeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn bestemd
COMMS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:
a. om contact met u te kunnen opnemen;
b. om u informatie te sturen;
c. om u diensten te kunnen verlenen;
e. voor het uitvoeren van de administratie;
f. om u te informeren over onze activiteiten;
g. om uw sollicitatie te verwerken;
j. om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook paragraaf 10);
k. om uw vragen te beantwoorden via e-mail, per post of telefonisch;
l. om onze websites te verbeteren;
COMMS B.V. kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

3. De rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. In dat kader kan COMMS B.V. uw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:
a. u hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
b. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op COMMS B.V. rust. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de boekhouding van COMMS B.V. fiscale verplichtingen, verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende wet- en regelgeving;
d. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van COMMS B.V. of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
1. het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van COMMS B.V.;
2. het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van COMMS B.V., zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en direct marketing, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van COMMS B.V. bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van COMMS B.V; in het kader waarvan het noodzakelijk kan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden.

4. De ontvangers of categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan COMMS B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan personen binnen de organisatie van COMMS B.V.. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan COMMS B.V. uw persoonsgegevens ook verstrekken aan personen buiten de organisatie van COMMS B.V.. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is ook in dat geval afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.
Uw persoonsgegevens kunnen in ieder geval worden verstrekt aan:
a. gerechtelijke instanties;
b. gerechtsdeurwaarders;
c. externe adviseurs van COMMS B.V.;
d. externe accountants van COMMS B.V.;

5. De doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan COMMS B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan personen of organisaties die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. Dit zijn zogenoemde ‘derde landen’.
De Europese Commissie heeft beslist dat een aantal derde landen een passend beschermingsniveau biedt ten aanzien van uw persoonsgegevens. Een lijst van deze landen is te raadplegen op de website van Europese Commissie. Het is ook mogelijk dat derde landen geen passend beschermingsniveau bieden ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien COMMS B.V. uw persoonsgegevens doorgeeft aan personen of organisaties in dergelijke landen, dan zal COMMS B.V. passende waarborgen bieden met het oog op de veiligheid van uw persoonsgegevens, voor zover het op grond van de wet noodzakelijk is dergelijke waarborgen te bieden. Zo is het bijvoorbeeld niet noodzakelijk passende waarborgen te bieden als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van uw persoonsgegevens, nadat u bent ingelicht over de risico’s daarvan.
Wilt u weten of – en, zo ja, welke – passende waarborgen zijn getroffen? Neemt u dan contact met ons op (zie hierna paragraaf 12).

6. De periode gedurende welke uw persoonsgegevens worden opgeslagen
COMMS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt (zie hiervoor paragraaf 2), maar ten minste zo lang als vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking toestemming, indiening klacht)
U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien COMMS B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan hebt u voorts het recht op:
a. inzage van uw persoonsgegevens;
b. rectificatie van uw persoonsgegevens;
c. wissing van uw persoonsgegevens;
d. beperking van de u betreffende verwerking;
e. het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
f. overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
g. voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens (uitsluitend) is gebaseerd op uw toestemming: het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken;
h. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Uw eventuele verplichtingen tot het verstrekken van uw persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan
U kunt wettelijk of contractueel verplicht zijn tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens. Daarnaast kan het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens voor COMMS B.V. een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het sluiten van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld naam-, adres- en woonplaatsgegevens). Als dit het geval is, dan zal COMMS B.V. u hiervan op de hoogte stellen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan onder meer tot gevolg hebben dat COMMS B.V. geen overeenkomst met u aangaat, of – indien tussen u en COMMS B.V. al een overeenkomst is gesloten – kan gevolgen hebben voor de overeenkomst tussen u en COMMS B.V..

9. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
COMMS B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit). COMMS B.V. kan evenwel besluiten hier in de toekomst wel gebruik van te maken, indien en voor zover:
a. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en COMMS B.V.;
b. dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, mits hierin is voorzien in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
c. dit berust op uw uitdrukkelijke toestemming; in welk geval COMMS B.V. u hierover vooraf zal informeren, onder meer over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

10. Website en Cookies
Op de website van COMMS B.V. worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van COMMS B.V. naar behoren te functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat jouw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de website van COMMS B.V. optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken
Analytics
COMMS B.V. maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website van COMMS B.V. te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt COMMS B.V. inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website van COMMS B.V. worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt. COMMS B.V. verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse-systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse-systeem opgeslagen:
a. het IP-adres
b. technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
c. vanaf welke pagina je op de website van COMMS B.V. bent gekomen
d. wanneer en hoe lang je de website van COMMS B.V. bezoekt of gebruikt
e. of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website van COMMS B.V.
f. welke pagina’s je bezoekt op de website van COMMS B.V.

Cookies van derden
Dit zijn cookies die functionaliteiten van website van derden mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘deel-knop’ voor Facebook, Linkedin, Twitter en Google+. Via de website van COMMS B.V. wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Met behulp van deze sociale media cookies kun je informatie op de website van COMMS B.V. met anderen delen c.q. aanbevelen. Kom je op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en je klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres verzameld.
Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, zijn nadere voorwaarden van die partijen van toepassing. COMMS B.V. Media is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. COMMS B.V. Media verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Twitter, Google+, Twitter, Vimeo en LinkedIn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

11. Wijzigingen
COMMS B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

12. Contact
Voor vragen over deze Privacyverklaring en over de wijze waarop COMMS B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, en voor het uitoefenen van uw rechten, zoals hiervoor genoemd in paragraaf 7, kunt u contact opnemen met COMMS B.V. via info@comms.nl.

Ga terug naar de homepage van COMMS.

NAAR HOMEPAGE
Comms
We love it when a plan COMMS together!